Rijkswaterstaat

Project Gevelisolatie, Recht op geluidisolatie van de woning?

Het landelijk project Gevelisolatie voert de gevelisolatieverplichting uit voor nagenoeg alle wegaanpassingsprojecten van Rijkswaterstaat, spoorwegaanpassingen en emplacementen van ProRail, en voor de vliegvelden. Als jurist ben ik betrokken bij alle juridische aspecten die daar naar voren komen: de vertegenwoordiging van gemeenten en Rijkswaterstaat (of ProRail) in bezwaar- en beroepsprocedures, meedenken in wetgevingstrajecten, het op orde hebben en houden van de mandaatregelingen, het opstellen van bijzondere overeenkomsten met woningeigenaren, en allerhande juridische vragen.

Movares

De wettelijke regels van de Geluidsanering

Nederland staat voor een grote geluidsaneringsopgaaf. Eenmalig wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de in het verleden gegroeide, te hoge geluidbelastingen bij woningen terug te dringen. Ingenieursbureau Movares is één van de bedrijven die deze onderzoeken voor de overheid uitvoert. Ik adviseer Movares daarbij vanaf het begin (bij het Best Value Procurement-aanbestedingstraject) over allerhande juridische vraagstukken, toetsing van de rapportages, en de engineeringfase.

ProRail

Juridische aspecten bij infrawijziging

De aanleg en uitbreiding van spoorwegen heeft vaak veel impact op de omgeving. Bij de planologische besluiten die het railinfraproject mogelijk moeten maken,  zoals Tracébesluiten en bestemmingsplannen, komen dan ook veel aspecten aan de orde. Voor ProRail heb ik voor verschillende projecten de planologisch-juridische begeleiding op me genomen. Onder andere het tot stand brengen van verkenningen, MER-studies, (ontwerp-)tracébesluiten, en advisering over de aspecten geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid (inclusief Verantwoording Groepsrisico), en ecologie.

Eneco

Offshore Windenergie en natuurwaarden

De overheid zet in op (meer) windmolenparken, op land maar ook op zee. Eneco exploiteert al een aantal windmolenparken op zee. Met de wijzigingen van de Flora- en faunawet (gelding uitgebreid naar de EEZ) en vervolgens de komst van de Natuurbeschermingswet en de wet Windenergie op Zee heeft Eneco mij gevraagd te adviseren over de consequenties van deze wetten voor de off shore windparken binnen de 12 mijlszone en in de Exclusieve Economische Zone (EEZ). Een kijkje in de fascinerende wereld van het (onder)zeeleven en de high tech windenergieparken!

Uniper (E.ON)

Steenkolencentrale en stikstofdepositie

Voor E.ON (nu: Uniper) mocht ik de planologisch-juridische procedurebegeleiding oppakken voor de bouw van de nieuwe steenkolencentrale MPP3 op de Maasvlakte. De begeleiding omvatte allerlei aspecten,  waaronder advisering over het te volgen planologisch proces (bestemmingsplan of vrijstelling) en het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. Maar ook advisering over de juridische risico’s en kansen, begeleiding bij het verkrijgen van milieu- en natuurbeschermingswetvergunningen voor de nieuwe steenkolencentrale en specifieke adviezen over geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid (Verantwoording Groepsrisico). Vanwege de ligging van de Maasvlakte bij Natura2000 gebieden lag de nadruk in de advisering op de ecologische aspecten, met als specifieke aandachtspunten de aanwezige flora en fauna, SBZ en depositie, significante effecten, ADC criteria, en de Habitatrichtlijn.