Omgevingsrecht

Nederland is een dichtbevolkt land. Dat betekent dat we onze (gebruiks)ruimte samen moeten verdelen, en soms dubbel moeten gebruiken. Dat vergt creativiteit, maar ook duidelijkheid. Iuris heeft in diverse projecten geadviseerd over de ruimtelijke verdeling vanuit juridisch perspectief. Met passie en compassie.

Geluidrecht

Om te zorgen dat geluidhinder wordt voorkomen, of in ieder geval binnen de perken blijft, zijn er geluidregels opgesteld. Van oudsher een ingewikkelde wetgeving, die echte specialisten vraagt om dat op goede wijze uit te leggen en toe te passen.

Iuris is door de jaren heen een echte specialist geworden in het geluidrecht: zowel bij het verlenen en toetsen van omgevingsvergunningen voor inrichtingen, bij het opstellen van de tracébesluiten voor weg- en spooraanpassingen, bij de gevelisolatie van woningen tegen geluid, en bij de landelijke saneringsoperatie van de rijksoverheid wordt de kennis en ervaring van iuris veelvuldig ingezet.

Milieurecht

Om de omgeving waarin wij leven te beschermen, worden regels gesteld: de milieuregels. Dat zijn de regels over geluidhinder, externe veiligheid, luchtkwaliteit enzovoorts. De milieuregels hebben vaak een behoorlijk technisch element in zich: bijvoorbeeld de vele technische rekenmethodieken voor geluid en luchtkwaliteit. Bij uitstek daarom een onderwerp waar iuris haar meerwaarde heeft: de technische aspecten verbinden met de juridische kaders. En andersom. Zoals bij het opstellen van de tracébesluiten en bij de uitleg van besluiten over de gevelisolatie van woningen, maar ook bij bijvoorbeeld de vergunningverlening voor bedrijven.

Ruimtelijk ordeningsrecht

Nederland is klein. Dat betekent puzzelen met de ruimte. Daar zijn regels voor afgesproken, zodat de ruimte eerlijk wordt verdeeld. Gebruik van de ruimte kan strijdig met elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld wonen en bedrijvigheid, maar kan elkaar ook versterken. Of, met goede basisregels, elkaar in ieder geval niet in de weg zitten.
Ruimtelijk ordeningsrecht is één van de rechtsgebieden waar iuris zich op toespitst: zoals het opstellen van tracébesluiten, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke onderbouwingen.

Natuurbeschermingsrecht

De bescherming van natuurgebieden, dieren en planten valt onder het natuurbeschermingsrecht. Met europese richtlijnen en rechtspraak, diversiteit aan regelingen en typen gebieden best een complex rechtsgebied. Met de (rail)projecten, windmolenparken op zee en ruimtelijke advisering een onderwerp waar iuris behoorlijk in thuis is geraakt.

Bestuursrecht algemeen, bezwaar en beroep

Natuurlijk komt het ook voor dat partijen er samen niet uit komen. Zeker met grote bouw-en infraprojecten kom je dan als snel bij de bezwaarcommissies en de rechter terecht. Iuris heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het behandelen van bezwaarschriften en vertegenwoordiging in beroepszaken. Dus samenstellen en opbouwen van procesdossiers, opstellen van verweerschriften en pleitnotities, het woord voeren bij hoorcommissies en bij zittingen van de Raad van State.