Nederland is klein. Dat betekent puzzelen met de ruimte. Daar zijn regels voor afgesproken, zodat de ruimte eerlijk wordt verdeeld. Gebruik van de ruimte kan strijdig met elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld wonen en bedrijvigheid, maar kan elkaar ook versterken. Of, met goede basisregels, elkaar in ieder geval niet in de weg zitten.
Ruimtelijk ordeningsrecht is één van de rechtsgebieden waar iuris zich op toespitst: zoals het opstellen van tracébesluiten, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke onderbouwingen.